herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Uwaga!

Urząd Gminy Osina przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych
o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r.
II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

Komunikat

Uprzejmie informujemy,
że dnia 5 czerwca 2015 r.
(piątek)
Urząd Gminy Osina
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie
będzie nieczynny.

Udostępnij

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu, pragnę złożyć wszystkim samorządowcom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Osina.

Dziękuję za wspólną troskę i trud z jakim służycie Państwo naszej społeczności, za owocną współpracę, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje. Swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracę na rzecz lokalnych wspólnot, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Wszystkim Samorządowcom życzę satysfakcji płynącej z pełnienia tej doniosłej społecznie roli, dalszych sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy. Życzę, aby Państwa wysiłki były zauważone i doceniane.

Z poważaniem
Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina

Udostępnij

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Udostępnij

Udostępnij

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 26 maja 2015 roku ( wtorek ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
  1. Informacja o stanie mienia Gminy,
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2014 r.
  3. Dyskusja,
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2014
  1. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 
  2. Dyskusja
  3. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 5. Uchwała o zmienia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków (PUWiS)
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Urząd Gminy Osina)
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok
 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 10. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Udostępnij

APEL DO POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OSINA

Wójt Gminy Osina zwraca się z prośbą o zwalczanie barszczu Sosnowskiego rosnącego na posiadanych przez Mieszkańców nieruchomościach położonych na terenie Gminy Osina. Roślinę można zwalczać mechanicznie (wykopywanie) lub metodą chemiczną (oprysk środkiem chemicznym Roundup 360 SL lub innym o totalnym działaniu, mający w składzie substancję czynną – glifosat, stosowany nalistnie o działaniu systemicznym). Koszenie nie usuwa rośliny i nie przynosi oczekiwanych efektów.

Przy aktywnym udziale jednostki samorządowej, tj. Gminy Osina, już 6 rok z rzędu realizowane jest zadnie pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”. Roślina jest zwalczana w miejscach wskazanych przez użytkowników gruntów. Niestety nie wszystkie obszary zostały zinwentaryzowane i objęte opryskiem chemicznym. Podjęcie kompleksowych działań może spowodować całkowite zniszczenie tej agresywnej i niebezpiecznej dla zdrowia ludzkiego rośliny. Dlatego apeluję do wszystkich Mieszkańców o poparcie tej inicjatywy.

Pamiętaj!

Od Ciebie również zależy czy będą to skuteczne działania.

Podczas zwalczania barszczu Sosnowskiego należy przestrzegać przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość odniesienia oparzeń i trudno gojących się ran.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo

Strona 1 z 201

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>