2020 04 22 zdalna szkola

Gmina Osina w dniu 2 kwietnia br. złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 18 szt. laptopów do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami programu, laptopy mają być przeznaczone dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im zdalną naukę.
Nasz wniosek został przez instytucję wdrożeniową rozpatrzony pozytywnie. W dn. 17 kwietnia otrzymaliśmy informację o otrzymaniu maksymalnego dofinansowania dla gmin kategorii II, tj. 45 tys. zł. Obecnie jesteśmy w trakcie wyłonienia dostawcy sprzętu. Planujemy, że do końca kwietnia minimum 18 komputerów (zadecyduje cena zakupu) zostanie dostarczonych i przekazanych do szkoły. Decyzję o przydzieleniu komputerów poszczególnym uczniom podejmować będzie dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
Po zakończeniu zdalnej nauki wszystkie komputery użytkowane przez uczniów zostaną zwrócone do szkoły.