Drukuj

Drodzy Rodzice.

Uprzejmie informuję, że od 25 maja br. istnieje możliwość posłania do Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie dzieci z klas I – III. W tym zakresie prowadzona będzie przede wszystkim działalność opiekuńczo-wychowawcza. 25 maja do szkoły przyprowadzono jedno dziecko, a 26 maja nie było żadnego dziecka.

Również od 25 maja uczniom klasy VIII zapewniono konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Ponownie informuję również, że od dnia 12 maja br. oddziały przedszkolne w szkole są gotowe do ponownego uruchomienia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i  postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w  Osinie” – dostępnego na stronie szkoły http://sposina.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania.

Oddziały przedszkolne rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na dzień 26 maja 2020 r. w szkole złożono 3 oficjalne zgłoszenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi szkoły opracowane zostały odpowiednie procedury, do przestrzegania których wszyscy są bezwzględnie zobowiązani.

Procedury oraz harmonogram konsultacji dostępne są poniżej.

 

 

Z wszelkimi aktualnymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie - http://sposina.pl/

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo