SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA
Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.

Zgłaszane do usunięcia z terenu posesji mogą być wyroby zawierające azbest:

  1. Uprzednio zdjęte z budynku i złożone na gruncie – w tym przypadku do Urzędu Gminy Osina składa się wypełniony wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 4, 5 wymienionymi we wniosku.
  2. Znajdujące się na budynku – w tym przypadku do Urzędu Gminy Osina składa się wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w nim określonymi.


Druk wniosku oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina (bip.osina.pl) w zakładce Informacja o środowisku oraz na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina (pok. 111).

Bezpośredni link do wniosków: http://bip.osina.pl/strony/984.dhtml

Termin naboru wniosków: do 1 kwietnia 2016 r.

Planowany termin realizacji zadania - do 31 sierpnia 2016 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup oraz położenie nowego pokrycia dachowego. Zadanie to należy zrealizować we własnym zakresie.

WAŻNE!

Wnioski do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, na zasadach określonych w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl, zakładka AZBEST

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Piotr Piwko – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska, pok. 111, tel. +48 508 499 580.