Drukuj

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) na wniosek Wójta Gminy Osina zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Osina
na dzień 13 marca 2017 roku ( poniedziałek) na godz. 8.00.
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.