Drukuj

Dzień 28 czerwca w naszej szkole nie oznaczał wyłącznie zakończenia roku szkolnego, ale również zakończenie zajęć w ramach projektu Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Sprawozdanie z projektu