Informuję, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego, tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego, czyli:
- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 wyżej przywołanej ustawy.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina celem uzyskania skierowania.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, jest to dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej

Strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowana do Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

lub

https://www.fepz.gov.pl