Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje o tym, że otrzymał przydział 9 miejsc na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat, do zgłoszenia chęci udziału dzieci w kolonii wakacyjnej, która odbędzie się w okresie od 19.07.2022 r. do 28.07.2022 r. w miejscowości Lesko. Udział w proponowanej formie wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku zgodnie z wymaganiami organizatora maja dzieci:

  • objęte pieczą zastępczą;
  • pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    1. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    2. samotnie wychowywane, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zmianami),
  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2022 roku osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie lub telefonicznie u pracowników OPS w Osinie Pani Aldony Bryś tel. 508 499 483 i Magdaleny Michałek tel. 508 499 561.

Zgłoszenie chęci udziału w kolonii nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w kolonii. Liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje spełnienie kryteriów organizatora, a w przypadku większej ilości zgłoszeń od ilości przydzielonych miejsc o wyborze będzie decydować spełnienie więcej niż jednego kryterium lub stopień spełniania danego kryterium (np. większa ilość dzieci w rodzinie).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje, że od 1 stycznia 2022 roku ulegną zmianie kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla osób lub rodzin ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

1) dla osoby samotnie gospodarującej –  776,00 zł

2) dla osoby w rodzinie – 600,00 zł

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

1) maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719,00 zł

2) maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

a) kwota minimalna – do wysokości 721,00 zł

b) kwota maksymalna – do wysokości 1 450,00 zł

c) kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości
1 837,00 zł

d) kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345,00 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznejInformacja

W dniu 22 listopada br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Pracownika Socjalnego. W związku z uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie jednej z najlepszych ocen kontroli w województwie zachodniopomorskim w bieżącym roku, na wniosek inspektorów kontrolujących, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wręczył na ręce Kierownika Anny Kaliczyńskiej list gratulacyjny i kosz słodkich upominków dla pracowników.