dodatek elektrycznyW dniu 17.10.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
 • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG).
 • jeśli pod danym adresem działa mikroinstalacja OZE (przeważnie fotowoltaiczna w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii )

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo 1 000,00 zł. Jednak w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500,00 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Termin składania wniosku: od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, pokój nr 7 i 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30,
 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka, tj. Osina 62, 72-221 Osina,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy ePUAP pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127)

Anna Kaliczyńska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

Informujemy, że na terenie Gminy Osina obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) został opublikowany wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, który można składać:

1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,

2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie oraz na stronie internetowej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów 508 499 405, 508 499 534.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ !!!

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie we współpracy ze służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających na terenie Gminy Osina w miejscach niemieszkalnych należy zgłaszać do:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie
Osina 62
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 508 499 483, 508 499 561  lub całodobowo 508 499 534

Posterunek Policji w Osinie

Osina 62

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 22:00

tel. 511 860 820, 571 323 762

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

ul. Maszewa 8

całodobowo tel. 47 78 215 11

Anna Kaliczyńska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje o tym, że otrzymał przydział 9 miejsc na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat, do zgłoszenia chęci udziału dzieci w kolonii wakacyjnej, która odbędzie się w okresie od 19.07.2022 r. do 28.07.2022 r. w miejscowości Lesko. Udział w proponowanej formie wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku zgodnie z wymaganiami organizatora maja dzieci:

 • objęte pieczą zastępczą;
 • pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  1. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  2. samotnie wychowywane, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zmianami),
 • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2022 roku osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie lub telefonicznie u pracowników OPS w Osinie Pani Aldony Bryś tel. 508 499 483 i Magdaleny Michałek tel. 508 499 561.

Zgłoszenie chęci udziału w kolonii nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w kolonii. Liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje spełnienie kryteriów organizatora, a w przypadku większej ilości zgłoszeń od ilości przydzielonych miejsc o wyborze będzie decydować spełnienie więcej niż jednego kryterium lub stopień spełniania danego kryterium (np. większa ilość dzieci w rodzinie).