Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim (V)” realizowanego w ramach Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa VI – Rynek pracy;  Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nr Umowy RPZP. 06.05.00-32-P003/19-00

Projekt przeznaczony jest dla 146 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

  • Usługi poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy dla 146 osób – jest to pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie pracy w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

  • Prace interwencyjne dla 47 osób - Celem prac interwencyjnych jest pomoc w zatrudnieniu osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  • Refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla 16 osób - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.

  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 24 osób - Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów.

  • Staże zawodowe dla 35 osób - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Umowy  na organizację stażu  dla osób bezrobotnych będą  realizowane na okres do 6 miesięcy.

  • Szkolenia zawodowe dla 24 osób – realizacja zadania przyczyni się do podniesienia, nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy i adekwatnych do zapotrzebowania rynku pracy.

Dofinansowanie projektu UE w 2019 roku 1 703.969,00 zł (w tym wkład UE – 1 448.374,00 zł
wkład FP – 255.595,00 zł)