Umowa na realizację drogi powiatowej

W piątek 21.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osina Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo wraz z Skarbnik Gminy Anetą Kijowską-Gach podpisali z Panem Stefanem Kalinowskim Prezesem firmy EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. umowę na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła "Osina" drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza. Przy podpisaniu obecni byli także: Tomasz Stanisławski Starosta Goleniowski oraz Bogusław Zaborowski Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego jak również Andrzej Łuczak Przewodniczący Rady Gminy Osina. Na mocy podpisanej umowy Wykonawca w terminie 18-stu miesięcy opracuje dokumentacje projektową zadania oraz uzyska pozwolenia na budowę po czym przystąpi do wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”

Podstawowym założeniem inwestycji jest podniesienie standardu głównej drogi dojazdowej do miejscowości, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa dojazdu do przyległych terenów. W ramach zadania wykonane zostaną: modernizacja jezdni drogi głównej, przebudowa istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, przepusty pod zjazdami z drogi powiatowej do nieruchomości przyległych. W zakresie prac przeprowadzone zostaną wycinka krzaków w obszarze rowu drogowego, wymiana części oznakowania pionowego niespełniającego standardów, wykonanie oznakowania poziomego na całej długości trasy (linie krawędziowe, linie rozdzielające),wykonanie oznakowania oraz niezbędnych elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie innych koniecznych prac niezbędnych do zrealizowania zadania.

Łączna wartość zadania wynosi 5 230 256,60 zł z czego 4 560 000,00 pochodzi z dofinansowania w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Z kolei 349 680,21 zł stanowi dotacja Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji.