Umowa na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej podpisana

W piątek 21.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osina Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo wraz z Skarbnik Gminy Anetą Kijowską-Gach podpisali z Panem Arturem Rozenkiem Prezesem firmy MET-INSTAL Sp. z o.o. umowę na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przy podpisaniu obecni byli także: Tomasz Stanisławski Starosta Goleniowskie oraz Bogusław Zaborowski Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego, jak również Andrzej Łuczak Przewodniczący Rady Gminy Osina. Na mocy podpisanej umowy Wykonawca w terminie 18-stu miesięcy opracuje dokumentacje projektową zadania oraz uzyska pozwolenia na budowę po czym przystąpi do wykonania robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina tj. od „mostka” do granic miejscowości w kierunku Węgorzyc wraz z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku.

Podstawowym założeniem inwestycji jest podniesienie standardu głównej drogi w miejscowości, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa dojazdu do przyległych terenów przeznaczonych pod zabudowę inwestycyjną. W ramach zadania wykonane zostanie: modernizacja jezdni drogi głównej, zatoka postojowa dla autobusów, parkingi dla samochodów osobowych, regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przepust pod zjazdem z drogi powiatowej do parkingu leśnego, rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej.

Łączna wartość zadania wynosi 6 114 400,81 zł z czego 4 389 000,00 pochodzi z dofinansowania w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Z kolei 1 108 804,17 zł stanowi dotacja Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji.