Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

 

Jak przystąpić do programu?

Etap pierwszy: Wypełnij i złóż wniosek

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina w pokoju nr 10 lub 11 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych), a składając wniosek należy mieć przy sobie do wglądu oryginały lub odpisy odpowiednich dokumentów.

  1. rodzice oraz ich małżonkowie muszą przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość,
  2. w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualną legitymację szkolną;
  3. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - aktualną legitymację szkolną oraz zaświadczenie ze szkoły;
  4. w przypadku studentów do 25 roku życia - aktualną legitymację studencką oraz zaświadczenie z uczelni;
  5. w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat - oryginał aktu urodzenia;
  6. w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 25 lat – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  7. w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka;
  8. w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w tej że placówce;

Dokumenty są tylko do wglądu dla osoby przyjmującej wniosek.

Etap drugi: Odbiór Karty

Karty odbierać będzie można w pokoju nr 10. Na Karcie znajdzie się imię, nazwisko, pesel, numer Karty oraz termin ważności Karty. Każdy członek rodziny otrzyma swoją Kartę.

Etap trzeci: Korzystaj z uprawnień

Od momentu wydania Karty Tobie i Twojej rodzinie przysługują wszystkie aktualnie obowiązujące ulgi i zniżki ma terenie całego kraju. Aby skorzystać z Karty musisz mieć przy sobie dokument tożsamości, Twoje dziecko aktualną legitymację szkolną lub studencką.

Etap czwarty: Złóż ponownie wniosek

Po upływie ważności Karty złóż ponownie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, jako rodzina będziecie mogli nadal korzystać z obowiązujących zniżek.

Załączniki: