kdr logoOd dzisiaj w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W dniu 16 czerwca 2014 roku, wchodzą w życie: uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Poz.755 ). Karta określa system zniżek oraz dodatkowych uprawnień rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Z karty będą mogły korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana będzie bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z niej dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, karta wydawana jest na czas orzeczenia.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. 

Wnioski o wydanie karty:

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62,72-221 Osina w pokoju 10 i 11 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

Do wniosku należy przygotować do okazania następujące dokumenty:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
-   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
-   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość  oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
-   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
  2. Uchwała Rady Ministrów
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów