UWAGA!!!

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą

z terenu całej gminy w dniu: 5 września 2019 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 4 września prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych, okien!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 12 grudnia 2019 r.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo oddać odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

INFORMUJE

przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową o obowiązku wpisu do BDO.

Szanowni Państwo,

                      Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

            W związku z powyższym informujemy, że ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) wypełnić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe dane zaktualizują po 1 stycznia 2020 r. kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy.

  • Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE będą odbierane w dniach: 05, 19 sierpnia 2019 roku.
  • Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE będą odbierane w dniach: 06, 20 sierpnia 2019 roku.
  • Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 22 sierpnia 2019 roku.
  • Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 5 września 2019 roku (nie wystawiamy opon, części samochodowych, okien!!!)


We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.

Stawki opłat obowiązujące z dniem 01.08.2019 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Gminy Osina z dnia 14 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 3426):

stawki opłat za odpady zbierane selektywnie

Ilość osób w gospodarstwie Stawka opłaty
jedna osoba 13 zł
dwie osoby 26 zł
trzy osoby 39 zł
cztery osoby 52 zł
pięć osób 58 zł
więcej niż pięć osób 64 zł


stawki opłat za odpady nie zbierane w sposób selektywny

Ilość osób w gospodarstwie Stawka opłaty
jedna osoba 30 zł
dwie osoby 60 zł
trzy osoby 90 zł
cztery osoby 120 zł
pięć osób 132 zł
więcej niż pięć osób 144 zł

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 13 czerwca 2019 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 12 czerwca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych, okien!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 5 września 2019 r.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo oddać odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.