Od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość:

  • 26 - opłata podstawowa,
  • 24 – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • 52 – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osina w związku ze zmianą liczby osób.
Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:

  • narodzin dziecka,
  • zgonu mieszkańca,
  • powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
  • powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
  • wynajmu nieruchomości,
  • wprowadzenia się synowej/zięcia,
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Osina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Powyższe działania wynikają z potrzeby zatrzymania tendencji wzrostowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowanej zwiększającą się ilością powstających odpadów, a zmniejszającą się liczbą osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.