INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSINA DOTYCZĄCE ZMIAN SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pamiętaj!

ŚMIECI SEGREGUJEMY W ZIELENI ŻYJEMY”

 

 

Zmiana systemu zbiórki odpadów oznacza, że:

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem ich zbierania. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od Państwa właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni do  tego odpowiednie warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

Zbiórkę odpadów będzie prowadziła gmina od 1 lipca 2013 r. za pośrednictwem firmy wyłonionej w  drodze przetargu. Firma ta będzie zobowiązana wyposaży

mieszkańców w pojemniki i worki na odpady selektywne oraz pojemniki na odpady zmieszane. Zbiórka będzie obejmować wszystkich mieszkańców gminy. Gmina będzie sprawować nadzór nad zbiórką i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa.

Rada Gminy Osina, biorąc pod uwagę obowiązek ustawowy oraz koszty funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów, uchwaliła następujące stawki:

 • stawki opłat za odpady zbierane selektywnie

  Ilość osób w gospodarstwie

  Stawka opłaty

  jedna osoba

  11 zł

  dwie osoby

  22 zł

  trzy osoby

  33 zł

  cztery osoby

  44 zł

  pięć osób

  48 zł

  więcej niż pięć osób

  52 zł

 • stawki opłat za odpady nie zbierane w sposób selektywny

Ilość osób w gospodarstwie

Stawka opłaty

jedna osoba

18 zł

dwie osoby

36 zł

trzy osoby

54 zł

cztery osoby

72 zł

pięć osób

79 zł

więcej niż pięć osób

86 zł

Powyższe opłaty obejmują odbiór wszystkich odpadów wytwarzanych w  gospodarstwach domowych.

 

Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego, zbiorczego pojemnika.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielenie z odpadów zmieszanych następujących frakcji:

 • papieru i tektury – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim,

 • szkła – pojemnik lub worek w kolorze zielonym,

 • tworzyw sztucznych –pojemnik lub worek w kolorze żółtym.

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. zmieszane odpady komunalne,

 2. selektywnie zbierane odpady komunalne:

  1. papier,

  2. tworzywa sztuczne,

  3. szkło

  4. odpady wielkogabarytowe,

  5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone raz na dwa tygodnie. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych w  pojemnikach o objętości 7 m3 lub większej może być prowadzone raz na tydzień. Odbieranie od  właściciela nieruchomości odpadów selektywnie zbieranych będzie prowadzone przynajmniej raz w miesiącu.

Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie prowadzone dwa razy do roku w systemie zbiórki objazdowej.

Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie poprzez m.in. tworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w których mieszkaniec gminy może bezpłatnie pozostawić dowolny odpad komunalny nie zbierany u źródła.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą następujące frakcje:

 1. papier i tektura, w tym opakowania,

 2. metal, w tym opakowania,

 3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania,

 4. szkło,

 5. opakowania wielomateriałowe,

 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

 8. powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

 9. zużyte baterie i akumulatory,

 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 11. odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 100 kg od jednego mieszkańca rocznie,

 12. zużyte opony, w ilości do 4 szt. rocznie na jednego mieszkańca,

 13. odpady zielone.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • Złożenia deklaracji do 15 maja 2013 r. Deklarację, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami dostarczy Państwu sołtys. Deklaracje można również pobrać w Urzędzie Gmina Osina w pokoju 108 lub z niniejszej strony internetowej. Deklaracja to dokument, w którym mieszkańcy określą wysokość opłaty jaką ponosić będą na rzecz gminy, za odbiór odpadów komunalnych.
  W tym dokumencie podać trzeba również, czy będzie się segregowało śmieci czy też nie.
  Niezłożenie deklaracji będzie karane tak samo, jak obecnie karane jest niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku niezłożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, Wójt Gminy określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 • Zbierania i pozbywania się powstałych na terenie gospodarstwa domowego odpadów komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • Opłaty za wywóz odpadów. Mieszkańcy będą ją uiszczać na rachunek gminy co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Pierwszą wpłatę należy wnieść do 15 lipca 2013 r.

 • Prawidłowego segregowania odpadów wg. poniższej tabeli:

 

Segregacja papieru i tektury

wrzucamy:

 • gazety, książki, zeszyty, kalendarze

 • papier pakowy

 • prospekty, katalogi

 • kartony, pudełka, tekturę

 • torebki papierowe

 • inne wyroby wykonane wyłącznie z papieru lub tektury

NIE wrzucamy:

 • kartonów po sokach, mleku

 • papieru do faksu

 • kalek oraz papieru przebitkowego

 • tapet, worków po materiałach budowlanych (cemencie, gipsie, klejach, zaprawach)

Segregacja szkła

wrzucamy:

 • butelki

 • słoiki oczyszczone z resztek zawartości

 • szklane opakowania po kosmetykach oczyszczone z resztek zawartości

NIE wrzucamy:

 • porcelany i ceramiki

 • butelek fajansowych

 • luster, żarówek, świetlówek

 • szkła okiennego i zbrojonego

Segregacja tworzyw sztucznych (plastiku)

wrzucamy:

 • puste, zgniecione, nie zakręcone butelki plastikowe po napojach, szamponach, środkach czystości wykorzystywanych w domu

 • zakrętki plastikowe

 • folię i torebki z tworzyw sztucznych

 • oczyszczone opakowania plastikowe po maśle, margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, smalcu, lodach, itp.

 • plastikowe pojemniki, skrzynki, doniczki, nocniki, miski, wiadra

NIE wrzucamy:

 • opakowań po tabletkach

 • opakowań i butelek po olejach i smarach

 • puszek i opakowań po farbach, lakierach

 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych

 • styropianu

Pamiętaj – opłaca się sortować odpady. Zapłacisz mniej za ich wywóz.

Wszystkie odpady pochodzące z terenu Gminy Osina, trafiać docelowo będą do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie prowadzonego przez CZG R-XXI.

Aby system działał skutecznie musimy wyjść od najprostszego założenia, a zarazem najważniejszego w dziele wspólnego utrzymania czystości i porządku wokół siebie w  gminie – każdy człowiek wytwarza ,,śmieci” a więc każdy musi być objęty systemem.

Wszyscy z pewnością mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu nowego systemu zyskamy czyste powietrze, ulice i pobocza, podwórka, a także pachnący, zielony las, po którym spacer będzie czystą przyjemnością.

Dodatkowe informacje na temat zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina (pok. 108), pod numerem tel. 915782694, przy pomocy poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także na niniejszej stronie internetowej.

Zespół ds. opracowania i wdrożenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi