Baner RPR 1Odpady odbierane są odpłatnie, bezpośrednio z posesji klienta. Wystawiany jest dokument potwierdzający przejęcie odpadów oraz faktura vat za usługę z terminem płatności standardowo 7 dni.

ODBIÓR DOTYCZY:

Cena za sztukę dotyczy objętości jednego zapakowanego big baga o maksymalnej wadze ładunku 50 kg:

 • odpady o kodzie    15 01 02    - worki typu big bag, bandówka, worki raszlowe, agrowłóknina, worki foliowe, folie stretch - koszt    40,00 ZŁ/BB
 • odpady o kodzie    15 01 02    - folie sianokiszonkowa, sznurek - koszt    40,00 ZŁ/BB
 • odpady o kodzie    15 01 02   - folie kiszonkowe czarne, folie kiszonkowe czarno białe oraz rękawy kiszonkowe - koszt    55,00 ZŁ/BB
 • odpady o kodzie    15 01 01   - makulatura, tektura, worki papierowe niezawierające wkładki foliowej – koszt   40,00 zł / BB

Dla naszych klientów służymy bezpłatnym doradztwem i pomocą w zakresie potwierdzenia przekazania odpadów w systemie BDO.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego.

Dzień Ziemi 22.04.2022

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Ziemi, który będziemy obchodzić w piątek - 22 kwietnia, Centrum Rozwoju Lokalnego pragnie Państwu udostępnić darmowe materiały edukacyjne przygotowane na potrzeby ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Motywem przewodnim materiałów jest ekologia i ochrona środowiska.  W paczce darmowych materiałów znajdziecie Państwo kolorową prezentację multimedialną (w dwóch formatach) oraz kilka kart pracy.

Wyrażamy zgodę na:
- wykorzystanie materiałów podczas zajęć edukacyjnych 
- zamieszczenie materiałów na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego, przedszkoli, szkół podstawowych i wszystkich instytucji zajmujących działaniami edukacyjnymi z zakresu ekologii 
-  wykorzystanie materiałów w przyszłości (w kolejnych miesiącach/latach)
-  zamieszczanie informacji o materiałach w mediach społecznościowych
-  przekazywanie materiałów bezpośrednio rodzicom

Gorąco zachęcamy do pobierania i korzystania z materiałów w nadchodzącym czasie, a także do zachowania ich i wykorzystania w przyszłości. 

Bezpośredni link do materiałów: KLIKNIJ
Link do materiałów na dysku Google: KLIKNIJ

Informację, że materiały udostępniło Centrum Rozwoju Lokalnego. 

Od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość:

 • 26 - opłata podstawowa,
 • 24 – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
 • 52 – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osina w związku ze zmianą liczby osób.
Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:

 • narodzin dziecka,
 • zgonu mieszkańca,
 • powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
 • powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
 • wynajmu nieruchomości,
 • wprowadzenia się synowej/zięcia,
 • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Osina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Powyższe działania wynikają z potrzeby zatrzymania tendencji wzrostowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowanej zwiększającą się ilością powstających odpadów, a zmniejszającą się liczbą osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.