pomoc dla ukrainyWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina u Sekretarza Gminy w pokoju nr 102, ew. w sekretariacie urzędu w godz. od 7,30 do 15.00 każdego dnia roboczego.

 

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego”.

Wspomniane rozporządzenie zostało opublikowane i wprowadzone w życie 16 marca 2022 r. Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku.

Wnioskodawca może poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu. Można również złożyć wniosek wcześniej, jednak świadczenia będą przyznawane nie wcześniej, niż po zakończeniu każdego miesiąca.

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić. Dokumenty, o których mowa wyżej są również te dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Dodatkowych informacji udziela Emilian Pisarek, Sekretarz Gminy Osina, tel. 508 499 569.

aktywny-wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy.pdf

interaktywny-zalacznik-do-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy.pdf

Karta_osoby_przyjętej_do_zakwaterowania.docx

Wniosek_o_świadczenie_pieniężne.docx