HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OSINA w m-cu styczniu 2020 rok

ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI TWORZYWA SZTUCZNE SZKŁO PAPIER BIOODPADY 1 x W M-CU TWORZYWA SZTUCZNE 2 x W M-CU SZKŁO 1X W M-CU PAPIER 1X W M-CU
Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin, Redostowo, Kikorze Redło, Węgorzyce, Przypólsko, Osina, Krzywice, Kałużna worki pojemniki pojemniki pojemniki
07.01.2020 07.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020
20.01.2020 21.01.2020   24.01.2020   24.01.2020

UWAGA!! PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI,

Dzień odbioru odpadów rozpoczyna się od godz 6:00

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ. WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ. Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją.

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 12 grudnia 2019 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 11 grudnia prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych, okien!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie w marcu 2020 roku.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo oddać odpady na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zgodnie z obowiązującą uchwałą do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Wójt Gminy Osina przypomina wszystkim mieszkańcom gminy, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

PAMIĘTAJ!!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW!

NIE WOLNO SPALAĆ:

 • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • odzieży, obuwia,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po farbach, lakierach, • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:

 • pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
 • tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
 • tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
 • dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
 • chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
 • cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
 • dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Przypadki spalania śmieci można zgłaszać na Policję. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

 

Celowy Związek Gmin R-XXI oraz Wójt Gminy Osina zapraszają do spotkań edukacyjnych mieszkańców Gminy Osina z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (szczególne uwzględnienie frakcji biodegradowalnej, która będzie obowiązywała w naszej gminie z dniem 01.01.2020 r.). Gmina Osina podejmuje w/w działania pod kątem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Terminarz spotkań z mieszkańcami